Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Consumentenwebshop exclusieve.be

 

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. exclusieve.be: Patrick Vanmeeren  te 3620 Lanaken, Trossenhof 8, met ondernemingsnummer 0697.503.739.;

2. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden;

3. Koper:  iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met exclusieve.be in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan;

4. Producten: het voorwerp van een of meerdere overeenkomsten gesloten met exclusieve.be;

5. Webshop: de webwinkel op de website van exclusieve.be, met URLS www.exclusieve.be,  via dewelke de koper producten kan aankopen.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Elke prijsopgave, elke offerte, elk aanbod vanwege exclusieve.be en alle overeenkomsten tussen exclusieve.be en de Koper worden uitsluitend beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle eventuele afwijkende voorwaarden van de Koper, tenzij exclusieve.be uitdrukkelijk en schriftelijk en/of via elektronische weg akkoord is gegaan met deze eventuele afwijkende voorwaarden.

2.2. Door het gebruik van de website van exclusieve.be en/of het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de Koper de integrale toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden alsmede aanvaard hij alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.

2.3. exclusieve.be behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

 

3. Informatie

3.1. exclusieve.be besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, en dit inclusief de beschrijvingen die in voorkomend geval gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt.

3.2. Bepaalde karakteristieken van een product, zoals de kleur, en andere, kunnen bij levering verschillen van de foto’s, zoals weergegeven op de website.

3.3. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

 

4. Aanbod en totstandkoming overeenkomst

4.1 Een door exclusieve.be op de webshop geplaatst aanbod is slechts geldig zolang de voorraad strekt.

4.2 exclusieve.be behoudt zich het recht voor de prijzen van de op de webshop aangeboden zaken aan te passen. Heeft de Koper reeds voor de prijswijziging een overeenkomst gesloten met exclusieve.be, dan kan hij of zij geen rechten ontlenen aan de nadien door exclusieve.be verrichte prijswijziging(en).

4.3 Een door exclusieve.be op de webshop geplaatst kortingsaanbod geldt slechts gedurende de op de webshop vermelde periode. Na afloop van deze periode vervalt dit aanbod, en de koper kan dan geen rechten ontlenen aan het eerder gehanteerde kortingsaanbod.

4.4. Een overeenkomst tussen door exclusieve.be en de Koper komt tot stand op het moment dat de Koper het aanbod op de webshop aanvaardt en de Koper voldoet aan de door exclusieve.be op de webshop gestelde voorwaarden, waaronder in voorkomend geval onder meer de door exclusieve.be verlangde (volledige) vooruitbetaling van de producten wordt begrepen.

4.5. exclusieve.be bevestigt zo spoedig mogelijk het door de Koper geplaatste order aan de Koper.  Een bericht op de webshop, dan wel op een andere voor de koper zichtbare website, waaruit blijkt dat het order ontvangen werd en m.a.w. het aanbod door de Koper aanvaard is, wordt aangemerkt als een dergelijke bevestiging.  Ontbreekt een dergelijk bericht op de webshop c.q. op een voor koper zichtbare website, dan verzendt exclusieve.be een bevestiging via elektronische weg. Een door exclusieve.be per elektronische weg verzonden bevestiging wordt als ontvangen beschouwd, zodra deze is beland in de mailbox de koper dan wel in de mailbox van een door de Koper aangewezen derde ontvanger.  

4.6. exclusieve.be en de koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name komen zij ook overeen dat o.m. het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening, niets afdoet aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.  De elektronische bestanden van exclusieve.be gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

4.7. exclusieve.be kan zich – binnen de wettelijke kaders – ervan op de hoogte stellen of de koper aan zijn of haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst met de koper. Indien exclusieve.be op grond van dit onderzoek hiertoe goede gronden heeft, is zij gerechtigd de met de koper gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel de overeenkomst niet af te sluiten, zonder dat de koper recht heeft op enige schadevergoeding. Indien exclusieve.be hierom verzoekt, is de koper verplicht zekerheden te verstrekken voor het nakomen van zijn of haar verplichtingen jegens exclusieve.be.

 

5. Prijzen

5.1. Alle prijzen vermeld op de webshop zijn uitgedrukt in euro en zijn steeds inclusief BTW, en exclusief verzending en eventuele taksen.

5.2. De leverings- of verzendingskosten zijn niet inbegrepen in de op de webshop vermelde verkoopsprijzen. De leverings- of verzendingskosten zijn ten laste van de Koper en worden duidelijk aan de koper medegedeeld.

5.3. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave of in de prijsberekening, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door exclusieve.be worden gecorrigeerd.  De koper aanvaardt de desgevallend gecorrigeerde prijs verschuldigd te zijn.

5.4. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Ook dit wordt duidelijk aan de koper medegedeeld.

5.5. exclusieve.be behoudt zicht het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar verplicht zich ertoe de prijzen toe te passen die op de website aangegeven stonden op het moment van de bestelling door de koper.

 

6. Betaling

6.1. Alle betalingen door de Koper dienen te gebeuren in euro en op de door exclusieve.be op de website aangegeven wijze. Een betaling die niet in euro of niet op de door exclusieve.be aangegeven wijze is verricht, is niet geldig, tenzij exclusieve.be ze alsnog uitdrukkelijk als geldig aanvaardt.

6.2 Indien de Koper niet de (volledige) koopprijs vooruitbetaalt, terwijl exclusieve.be hier op de webshop wel om heeft verzocht, dan heeft de Koper niet voldaan aan de gestelde voorwaarden, waardoor er, tenzij exclusieve.be schriftelijk dan wel via elektronische weg expliciet anders bevestigt, tussen de Koper en exclusieve.be geen overeenkomst tot stand is gekomen. In ieder geval kan de koper, zolang hij of zij de (volledige) koopprijs niet vooruit heeft betaald, terwijl hier op de webshop wel om werd verzocht door exclusieve.be, geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling totdat de verzochte (volledige) vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 

6.3. Alle betalingen door de koper dienen te gebeuren binnen de door exclusieve.be aangegeven termijn. Indien niets aangegeven is, zijn de aan exclusieve.be verschuldigde bedragen betaalbaar binnen de termijn van 14 dagen na datum van orderbevestiging

6.4. Alle eventuele kosten die gepaard gaan met de betaling, zijn ten laste van de koper.

6.5. De koper is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan exclusieve.be te melden.

6.6. De koper zal geen aftrek mogen toepassen, bij wijze van verrekening, tegenvordering of anderszins, tenzij hij of zij beschikt over een rechtsgeldig en afdwingbaar rechterlijk bevel krachtens hetwelk door exclusieve.be aan de koper een bedrag moet worden betaald dat gelijk is aan deze aftrek.

6.7. Bij gebreke aan tijdige betaling, is de koper aan exclusieve.be van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 10 EUR, alsook een conventionele interest van 1% per begonnen maand.  Interesten die reeds meer dan één jaar verschuldigd zijn, brengen op hun beurt een interest van 1% per begonnen maand op.

6.8. Elke betaling door de koper wordt eerst aangerekend op de gebeurlijk vervallen interesten, schadevergoeding en kosten en vervolgens pas op de hoofdsom. Bovendien worden betalingen steeds eerst toegerekend op de oudste openstaande factuur/schuld, met aankleven, zelfs al vermeldt de koper bij een betaling dat deze betaling betrekking heeft op een latere factuur/schuld.

6.9. Door niet, niet tijdige of onvolledige betaling door de koper van een of meerdere bedragen die reeds opeisbaar zijn door exclusieve.be, worden ook alle nog niet-opeisbare schulden van de koper onmiddellijk opeisbaar.

6.10. exclusieve.be neemt de nodige beveiligingsmaatregelen, bijvoorbeeld via SSL/TLS,  de online-betaling door de koper veilig te kunnen laten verlopen.

6.11. Indien de koper kiest voor een betaalwijze met een kredietkaart (zelfstandig of via PayPal) dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. exclusieve.be is geen partij in de relatie tussen de koper en de kaartuitgever.

 

7. Klachten

7.1. De koper is steeds verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. Alle geleverde goederen worden geacht te zijn aanvaard door de koper vanaf de levering, behoudens protest zoals hierna vermeld. 

7.2. Alle protesten betreffende zichtbare gebreken, betreffende afwijkingen ten aanzien van het bestelde, onder meer doch niet beperkend afwijkingen op het vlak van hoeveelheid, afmetingen, gewicht, verpakking, dienen op straffe van verval onmiddellijk bij aflevering van de goederen en uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na aflevering, te geschieden ; bij gebreke aan tijdig protest worden de gegevens op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of gelijkaardig documenten, geacht juist en volledig te zijn. 

7.3. Alle protesten betreffende verborgen gebreken dienen op straffe van verval te geschieden binnen 7 kalenderdagen nadat deze gebreken zich manifesteren. 

7.4. Alle protesten met betrekking tot de facturatie of mededeling van de verschuldigde prijzen, dienen op straffe van verval te geschieden binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur of de desbetreffende mededeling van de verschuldigde prijzen.

7.5. Protesten schorten de betalingsverbintenissen van de koper niet op.

7.6. Alle protesten dienen op straffe van niet-ontvankelijkheid te geschieden bij aangetekende zending aan de vennootschapszetel van exclusieve.be.

7.7. Het terugsturen van producten omwille van gebreken wordt slechts door exclusieve.be geaccepteerd als de teruggestuurde producten in originele staat zijn en/of verpakking en merklabel inbegrepen. Bij alle retourzendingen, behoudens deze voorzien in art. 48,  § 2 Wet Marktpraktijken, zijn de kosten hiervan ten laste van de Koper en draagt de Koper steeds het risico voor diefstal, verlies of beschadiging.

 

8. Levering

8.1. Bestellingen worden steeds verwerkt afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een door de koper besteld product niet op voorraad zou zijn, verplicht exclusieve.be zich ertoe de koper binnen vijftien dagen na het plaatsen van de bestelling hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan de koper geleverd kan worden.

8.2. Bestellingen worden zo snel als materieel mogelijk afgeleverd. exclusieve.be doet alles binnen haar mogelijkheid om de vermelde levertijden te respecteren. De door exclusieve.be op de webshop of elders vermelde levertijden zijn evenwel steeds, in zoverre toegelaten door de Wet Marktpraktijken, indicatief, derhalve dat er door de Koper geen rechten aan kunnen ontleend worden.  exclusieve.be neemt geen verantwoordelijkheid voor levering die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht.  

8.3. De levertijd gaat pas in nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, exclusieve.be alle benodigde gegevens van de koper heeft ontvangen, de nodige formaliteiten zijn vervuld en de eventueel door de koper verschuldigde (vooruitbetaling van de) koopprijs is ontvangen door exclusieve.be.

8.4. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende werkomstandigheden bij exclusieve.be en op een normale toelevering van de benodigde zaken door derden. Als er buiten de schuld van exclusieve.be vertraging ontstaat door wijziging van de bedoelde werkomstandigheden of door te late levering van bedoelde zaken door derden, dan wordt de leveringstijd voor zover nodig verlengd.

8.5. Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen, vinden leveringen plaats op het door de koper bij de totstandkoming van de overeenkomst doorgegeven adres.

8.6. exclusieve.be is gerechtigd gebruik te maken van derden bij de uitvoering van de met de koper gesloten overeenkomst.

8.7. Behoudens ingeval exclusieve.be zulks schriftelijk en uitdrukkelijk anders bevestigt, gelden de door exclusieve.be vermelde levertijden niet in het geval dat de door de koper gekochte producten in het buitenland dienen te worden geleverd.

8.8. Het risico van de door koper gekochte producten gaat over op de koper op het moment van levering door exclusieve.be of een door exclusieve.be aangewezen vervoerder, op het door de koper bij de totstandkoming van de overeenkomst doorgegeven adres.

8.9. Indien levering van een besteld product om de een of andere reden onmogelijk blijkt te zijn, is exclusieve.be  gerechtigd om een vervangende zaak te leveren. Uiterlijk bij de bezorging van het vervangend product zal aan de koper worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. Ontbindt de koper in dergelijk geval de overeenkomst met exclusieve.be binnen zeven werkdagen na ontvangst van het vervangend product, dan komen de kosten van het terugzenden van het goed ten laste van exclusieve.be.

8.10. Blijkt levering van een besteld product onmogelijk te zijn en maakt exclusieve.be geen gebruik van haar recht om een vervangend product te leveren, dan stelt exclusieve.be binnen dertig dagen nadat de koper de bestelling bij exclusieve.be heeft gedaan de koper hiervan op de hoogte. Na deze kennisgeving zorgt exclusieve.be binnen dertig dagen voor een kosteloze teruggave van het door de koper aan exclusieve.be betaalde bedrag.

 

9. Identiteitsdiefstal en kredietkaartfraude

9.1. Om de veiligheid van de online transacties van de koper te verzekeren, werkt exclusieve.be samen met erkende betalingspartners en kredietkaartuitgevers. Het online betalen wordt uitgevoerd via een gesloten beveiligingssysteem, waarmee de bankgegevens van de koper steeds versleuteld worden bij verzending over het internet. Verlies of diefstal van de identiteits- of kredietkaartgegevens van de koper wordt hierdoor tot een minimum beperkt. exclusieve.be meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Eventuele identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan dan ook niet tegen exclusieve.be worden ingeroepen en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoedingsverplichting in hoofde van exclusieve.be.

 

10. Herroepingsrecht van de koper

10.1. Overeenkomstig de bepalingen van de Wet Marktpraktijken van 6 april 2010 (WMPC) heeft de koper het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de levering het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen,  terug te sturen aan exclusieve.be. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.

10.2. Een retourzending moet opgestuurd worden met de Post of een andere vervoerder. Het terugsturen van een bestelling is voor kosten en risico van de koper, behalve als het product niet conform is aan het aanbod.  

10.3. Retourzendingen dienen te gebeuren aan het adres van de vennootschapszetel van exclusieve.be of op een door exclusieve.be uitdrukkelijk vermeld retouradres.

10.4. Het terugsturen van producten wordt slechts door exclusieve.be geaccepteerd als de teruggestuurde producten in originele staat zijn, te weten in hun verpakking, accessoires en label inbegrepen.

10.5. Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld herroepingsrecht zal exclusieve.be binnen dertig (30) dagen zorg dragen voor terugbetaling van het door de koper aan exclusieve.be betaalde bedrag middels een door haar gekozen maar internationaal algemeen aanvaarde betaalwijze.

10.6. Er is geen terugbetaling mogelijk wanneer door de koper op onwettige of ongeldige wijze gebruik werd gemaakt van het verzakingsrecht. In dat geval worden de goederen, mits gemotiveerde mededeling, teruggestuurd naar de koper, voor eigen rekening en risico van de koper en op diens kosten.

10.7. Het herroepingsrecht van de koper waarvan sprake in dit artikel, geldt enkel voor een koper die consument is, dit is iedere natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de door exclusieve.be op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt.

 

11. Samples

11.1. Indien door of namens exclusieve.be samples zijn verstrekt, zullen deze nimmer bindend zijn voor de kwaliteit, het gewicht en de afmetingen van de door exclusieve.be aan de koper verkochte zaken. De samples gelden slechts ter vaststelling van de doorsnee hoedanigheid.

11.2. Afwijkingen van verstrekte samples geven de koper nimmer grond en recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1. Alle door exclusieve.be aan de koper geleverde goederen blijven eigendom van exclusieve.be tot aan het moment dat de koper aan al zijn verplichtingen jegens exclusieve.be volledig voldaan heeft, waaronder de verplichting tot het betalen van de volledige prijs, desgevallend vermeerderd met alle eventuele interesten, schadevergoedingen en kosten.

12.2. Tot het tijdstip van eigendomsoverdracht is de koper ertoe gehouden de geleverde producten gescheiden van andere goederen en duidelijk identificeerbaar als toebehorende aan exclusieve.be te bewaren. Tot dat tijdstip mag de koper de geleverde producten niet verkopen, doorleveren, vervreemden of bezwaren.

12.3. Tot wanneer de eigendom van de producten op de koper overgaat, mag exclusieve.be te allen tijden eisen dat de producten haar worden geretourneerd, en zulks op kosten en risico van de koper. Indien deze eis niet wordt ingewilligd binnen een termijn van 8 dagen, is exclusieve.be gerechtigd (onverminderd zijn andere rechten en rechtsmiddelen) de producten goederen terugnemen.

12.4. Ongeacht het tijdstip waarop de eigendom van de verkochte producten overgaat, gaan alle risico’s voor verlies van, schade aan of beschadiging van of door de producten echter over op de koper op het ogenblik van de levering op het door de koper bij de totstandkoming van de overeenkomst doorgegeven adres.

 

13. Verbod doorverkoop

13.1 Zonder voorafgaande schriftelijke, dan wel via elektronisch weg, gegeven expliciete toestemming van exclusieve.be, is het de koper verboden de zaken die geleverd zijn door exclusieve.be en/of van exclusieve.be afkomstig zijn, door te verkopen en te leveren, te schenken of anderszins over te dragen aan derden die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf of om andere redenen niet als consument kunnen worden beschouwd, zulks uitsluitend ter beoordeling van exclusieve.be.

13.2 Overtreding door de koper van het verbod tot doorverkoop als hiervoor vermeld, geldt als een ernstige contractuele tekortkoming zijdens de koper, waardoor exclusieve.be desgevallend gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden ten nadelen  van de koper dan wel de overeenkomst op te schorten, en/of waardoor exclusieve.be gerechtigd is op schadevergoeding ten laste van de koper.

 

14. Overmacht

14.1. In geval van overmacht heeft exclusieve.be het recht om, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren of de uitvoering ervan te uit te stellen. Als overmacht worden o.m. beschouwd, zonder dat deze opsomming limitatief is: staking, lock-out, andere arbeidsconflicten, oorlog, mobilisatie, vijandelijkheden, terreurdaden, een daad of een verzuim van de overheid, blokkade, opstand, epidemieën, weersomstandigheden, brand, overstroming, ongeval of panne van machines of uitrusting, ontploffingen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite of webshop, iedere oorzaak die de regelmatige levering door onze leveranciers verhindert, en alle omstandigheden die een essentiële wijziging van de economische toestand teweeg brengen, alsook elke abnormale en onvoorziene omstandigheid die het contractuele evenwicht in aanzienlijke mate verstoort, en alle gelijkaardige gebeurtenissen die exclusieve.be dan wel haar onderaannemers of leveranciers zouden ondergaan.

14.2. De overmachtssituatie ontslaat de koper niet van de verplichting tot volledige betaling van alle producten die reeds geleverd zijn op het ogenblik dat de overmachtssituatie intreedt.

14.3. exclusieve.be kan zich ook succesvol op overmacht beroepen indien de overmachtssituatie intreedt nadat exclusieve.be haar verbintenis had moeten nakomen.

14.4. De koper kan aan de ontbinding en/of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht nooit enig recht op schadevergoeding ontlenen.

 

15. Intellectuele eigendom

15.1. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij exclusieve.be of hun rechtmatige eigenaars. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten.

15.2. Het is de koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

 

16. Verwerking persoonsgegevens

16.1. De door de koper opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen et garantiedocumenten. Als de nodige gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd.

16.2. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met het geldende privacy statement, consulteerbaar via de exclusieve.be-website.

 

17. Garanties en aansprakelijkheden

17.1. Voor alle door exclusieve.be aan de koper geleverde producten, geldt, overeenkomstig  de geldende en relevante wettelijke bepalingen, een wettelijke garantie zoals opgenomen in de artikelen 1649bis -1649septies B.W.

17.2. Behoudens voor opzet of grove fout, is exclusieve.be geenszins aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van een fout of tekortkoming van haar aangestelde, lasthebbers of door haar gebezigde derden.

17.3. exclusieve.be kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte schade van de koper, zoals – doch zonder dat deze opsomming beperkend is – commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, verlies winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de koper.

17.4. De aansprakelijkheid van exclusieve.be is in elk geval – zelfs bij opzet en grove fout –beperkt tot het bedrag zoals gefactureerd aan én reeds betaald door de koper.

17.5. De hierna volgende situaties of gevallen gelden als uitdrukkelijke uitzonderingen op het voormelde garantiestelsel, zodat exclusieve.be in deze gevallen geen enkele garantie dient te verlenen en geen enkele aansprakelijkheid draagt, zonder dat deze opsomming limitatief is : indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt, indien de geleverde producten niet overeenkomstig de bestemming zijn gebruikt, dan wel op enige andere wijze onoordeelkundig of oneigenlijk zijn gebruikt, indien de producten zijn gebruikt na de houdbaarheidsdatum, indien de producten onjuist zijn opgeslagen, indien er sprake is van gewoonlijke of normale slijtage, indien onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht werden door de koper aan het product, indien de schade is ontstaan door allergische reacties of andere reacties van het menselijk lichaam, terwijl de koper hier middels de aangeboden, dan wel de bijgevoegde, dan wel de op de webshop vertoonde omschrijvingen, dan wel op enige ander wijze door exclusieve.be hiervoor is gewaarschuwd en/of op is gewezen, indien de schade is ontstaan door opzet, aan opzet grenzende roekeloosheid of grove onachtzaamheid, indien de schade is ontstaan doordat de koper in strijd heeft gehandeld met de aangeboden, dan wel de bijgevoegde, dan wel de op de webshop vertoonde omschrijvingen, dan wel indien de schade het gevolg is van omstandigheden waar exclusieve.be geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden.

17.6. De koper vrijwaart exclusieve.be volledig ter zake van alle aanspraken van derden ter vergoeding van schade die verband houden met of een gevolg zijn van het gebruik van de door exclusieve.be aan de koper geleverde zaken.

 

18. Overige bepalingen

18.1 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze algemene voorwaarden.

18.2 De eventuele nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van één of meer (onderdelen van) bepalingen van deze algemene voorwaarden, brengt niet de nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van de andere (onderdelen van deze) bepalingen van deze algemene voorwaarden met zich mee.

18.3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden prevaleert boven elke vertaling daarvan.

18.4. De algemene voorwaarden van exclusieve.be, waarnaar thans uitdrukkelijk verwezen wordt en die eveneens consulteerbaar zijn door de koper op de website van exclusieve.be  ‘www. exclusieve.be’ voordat de overeenkomst met de koper tot stand komt, zijn van aanvullende toepassing op elke prijsopgave, elke offerte, elk aanbod vanwege exclusieve.be en op elke overeenkomsten die tussen exclusieve.be en de koper tot stand komt. Met aanvullend toepasselijk zijn wordt bedoeld dat deze algemene voorwaarden van exclusieve.be eveneens integraal toepasselijk zijn op de relatie tussen exclusieve.be en de koper, in zoverre ze verenigbaar zijn met onderhavige Algemene Voorwaarden. Ingeval van onverenigbaarheid, hebben de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden voorrang.

 

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

19.1 Alle overeenkomsten tussen exclusieve.be en de koper worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitzondering van het Verdrag van Wenen  van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken dat niet van toepassing is. 

19.2. Alle geschillen tussen exclusieve.be en de koper vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren, België.